Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 'Rinnah chr. boeken & cadeaus' voor haar internetwinkel (webwinkel)

Artikel 1 - Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van 'Rinnah chr. boeken & cadeaus' te Hardinxveld-Giessendam in haar internetwinkel (webwinkel) en op alle overeenkomsten die tussen 'Rinnah chr. boeken & cadeaus' en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-boeken, multimedia, geschenkartikelen, ansichtkaarten en paperblanks.

Artikel 2 - Identiteit ondernemer
Naam: 'Rinnah chr. boeken & cadeaus'
Directie en medewerkers komen uit diverse kerkelijke gemeenten.
Het doel van de onderneming is verspreiding van christelijke lectuur, muziek en multimedia om zo een bijdrage te leveren aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.
Vestigingsadres: Peulenstraat 245, 3371 AM, Hardinxveld-Giessendam, Nederland
Telefoon: 0184-670276
E-mail: info@boeksjoprinnah.nl
Website: www.rinnah.nl
KvK-nummer: 84763353
BTW-nummer: NL004012323B35
Regio Bank nr: NL33 RBRB 8835 9771 77 - BIC: RBRBNL21

Artikel 3 - Prijzen
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in winkel of internetwinkel (webwinkel) worden gehanteerd.
• Alle door 'Rinnah chr. boeken & cadeaus' gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• 'Rinnah chr. boeken & cadeaus' behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 - Levering & Verzendkosten
• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus. Levering geschiedt via Post NL, CB, ProSend B.V. of anderszins.
• Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 2,50 (ongeacht het aantal producten en gewicht);
• Voor goederen welke na aankoop door middel van de internetwinkel (webwinkel), door de klant worden afgehaald in de winkel, worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht.
• Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.

Artikel 5 - Betaling
• Facturering door 'Rinnah chr. boeken & cadeaus' vindt elektronisch plaats direct na de vooruitbetaling van de bestelde producten, welke door de koper zijn betaald door middel van elektronische betaling op een door 'Rinnah chr. boeken & cadeaus' aangegeven bankrekening, met behulp van IDEAL of een andere licentiehouder.

Artikel 6 – Herroepingrecht
* Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
* Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en de verzegelde verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
* Aan afbeeldingen en audio/videomateriaal op de website kunnen geen rechten worden ontleend, deze zijn indicatief voor het product.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
* Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
* Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
* De ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in artikel 6. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
* Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
• 'Rinnah chr. boeken & cadeaus' is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen 'Rinnah chr. boeken & cadeaus' en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Aldus vastgesteld door de directie van 'Rinnah chr. boeken & cadeaus'

Hardinxveld-Giessendam, 1 januari 2022.